Glastag

Retningslinier for valg og anvendelse af sikkerhedsglas

I bygningsreglementet (BR 10) er der en henvisning til DS/INF 119: ”Retningslinier for valg og anvendelse af sikkerhedsglas” – hvori der bl.a. er angivet retningslinier for valg af glastype og -tykkelse i glastage. Af retningslinierne fremgår det, at ved anvendelse af 2-lags termoruder kan yderste glas være floatglas eller hærdet glas, og det inderste glas skal være lamineret float + float eller hærdet + hærdet.

Hvis der fra tilstødende konstruktioner, andre bygninger, store træer eller lign. er risiko for slagskygger på glastaget, bør der overvejes at anvende hærdet glas i begge lag. Det vil sige lamineret hærdet + hærdet i det indvendige glaslag. Derved nedsættes risikoen for termisk brækage.

Normalt vil der være størst risiko for sprængninger ved anvendelse af farvet glas med stor varmeabsorption, f.eks. bo∙sol grå. Persienner eller tætte gardiner tæt op af termoruden kan ligeledes forårsage termisk brud. Termisk brud er ikke dækket af termorudegarantien.

Lamineret glas i tag

Der anvendes generelt lamineret glas som inderste glas. I tilfælde af brækage, bliver de skarpe glasskår hængende i lamineringsfolien. Der kan ikke anvendes hærdet glas, da dette ved brækage, vil falde ned. Såfremt der opsættes et net eller på anden måde sikres, at glasset ikke kan falde ned, kan man undlade det laminerede glas.

DS/INF 119 er der dog også åbnet mulighed for at undlade lamineret glas i særlige ovenlysvinduer til boliger, kontorer o.l. Dette betinger, at der er ringe risiko for personskade, f.eks. som følge af lav faldhøjde og rudestørrelse mindre end ca. 1,5 m2 . Det kan ikke anbefales at anvende trådglas i glastag.

Enkeltlags glas

Når der anvendes enkeltlags glas, skal dette være lamineret glas. På grund af størrelse eller specielle montageforhold kan det være nødvendigt at anvende kombinationen hærdet/lamineret glas hærdet + hærdet. Glas i tag kan dimensioneres iht. SBI 215, som angiver styrken for forskellige glastyper, samt anviser beregningsprincipper.

Ved fastlæggelse af last på glas i tag skal man være opmærksom på risiko for ”ekstra” snelast pga. nedskridning fra højere liggende tage henholdsvis pga. lægivning (fx. rytterlys). Glas i tag dimensioneres som udgangspunkt ikke for personlast (punktlast pga. personadgang på glasset).

Eller udfyld formularen herunder, så ringer vi dig op!
    35045_Hejmdal1032